klonowek1

Historyczne zapiski naszej miejscowości sięgają XV wieku. Dobra Kłonów składają się wówczas z folwarków: Kłonów i Kłonówek oraz wsi: Kłonów, Kłonówek i Józefatka. Rozległość sięga 1457 mórg. Dziedzicem folwarku Kłonów Większy czyli Kłonów jest Michał i Jakub hrabstwa Habdank. Grunty orne i ogrody zajmują tu razem 60 mr., pastwiska 22 mr., lasy 458 mr., nieużytki i place 11 mr. Zabudowa drewniana sztuk 12.
Zaś w folwarku Kłonów Mniejszy czyli Kłonówek właścicielem dóbr jest Stanisław Gniewosz hrabstwa Zgraja. Grunty orne i ogrody zajmują 510 mr., łąki 84 mr., pastwiska 112 mr., nieużytki i place 16 mr.
W Kłonowie i na Józefatce znajdują się pokłady torfu, Kłonówek zaś rozsławia młyn wodny. W 1880 roku właścicielem folwarków jest Fiodor Mirecki.
 KŁONÓWEK KOLONIA Wieś powstała w wyniku dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych parcelacjach folwarku i majątku ziemskiego Kłonówek.
KŁONÓWEK WIEŚ
—(Klonow Minior — 1470-80, Klonow Gniewoz — 1508).
Podobnie jak sąsiedni Kłonów (Wielki) wieś powstał co najmniej w 2 połowie XIV wieku. Nie wiemy, czy została wydzielona ze wspomnianego i istniejącego wcześniej Kłonowa, czy też lokowana była jako samodzielna wieś. Niewykluczone, że Kłonów Mały to ta część, która należała do braci Mieczysława i Macieja z Błotnicy herbu Doliwa. Nazwa wsi zob. Kłonów.
Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80) podaje, że wieś znajduje się w parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Skarzyszowie i należy Stanisława Gniewosza herbu Zgraja (ob. wizerunek herbu nieznany, zanikł w końcu XV wieku). We wsi były 4 łany kmiece, we wsi jest także folwark rycerski z karczmą z rolą oraz 1 zagroda z rolą. Dziesięcinę zbierał pleban skaryszewski, jak i prepozyt kolegiaty sandomierskiej.
Zgodnie z rejestrem poborowym podymnego woj. sandomierskiego z roku 1569 wieś Kłonówek (wtedy Kłonów Gniewosza) należała do Krzysztofa Gniewosza herbu Kościesza. We wsi był folwark i 4 łany kmiece oraz 2 zagrody zagrodników. W pobliżu Kłonówka znajdowała się świeżo lokowana wieś o nazwie BOROWIEC. Późniejsze źródła już jej nie wymieniają. Nic nie wiadomo o późniejszych losach wsi Kłosówek z całą pewnością tak jak okoliczne
miejscowości przechodziła w różne ręce szlacheckie. W roku 1827 wieś miała 27 dymów i liczyła 209 mieszkańców. Około 1880 roku we wsi było 34 domów (29 gospodarstw na 496 morgach), a sama wieś liczyła 423 mieszkańców. Chłopi gospodarowali w tym czasie łącznie na 608 morgach. Do folwarku Kłonówek (w dobrach Kłonów) w roku 1864 należało łącznie 722 morgi (510 mórg gruntów ornych, 84 morgi łąk, 112 mórg pastwisk i 16 mórg nieużytków. Zabudowania folwarczne składały się z 5 budynków
murowanych i 13 drewnianych.
Wieś wchodziła w skład powiatu radomskiego, gminy Kuczki i należała do parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie.